Privacyverklaring

Mindset Coaching vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacy belangrijk. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Mindset Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Mindset Coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen hebben, kan je contact opnemen via:

Mindset Coaching – Isabelle Dujardin

Vorstenhuislaan 3, 2610 Wilrijk.

isabelle@mindset-coaching.be

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Mindset Coaching. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (met name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens, …) die Mindset Coaching nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op haar beroep doet.
Voor nagenoeg alle diensten dien je vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via het maken van een afspraak en tijdens de eerste afspraak. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde bestanden van Mindset Coaching of de veilig bewaarde papieren bestanden van Mindset Coaching. Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze bestanden toegevoegd worden.

Volgende gegevens kan ik vragen, bewaren en verwerken, het betreft persoonsgegevens die je zelf verstrekt:

  • Persoonlijke identificatie en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam, btw-nummer, geboortedatum, moedertaal
  • Professionele gegevens: loopbaangegevens, diploma, studierichting, talen, tewerkstellingssituatie, statuut, beroep, sector
  • Andere gegevens: naam huisarts, psycholoog…indien je werd doorverwezen

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Partijen waar Mindset Coaching bijvoorbeeld gegevens mee uitwisselt in het kader van loopbaanbegeleiding via de loopbaancheques van de VDAB, zijn Gloria Vlaanderen en Runtime nv.

Mindset Coaching werkt namelijk voor dit type loopbaanbegeleiding in onderaanneming met deze 2 loopbaancentra. Afgewerkte dossiers worden naar hen gestuurd en daar bewaard gedurende de wettelijke termijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In het kader van de dienst en als je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft, kan ik persoonsgegevens met derden delen.

Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Mindset Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wat op grond van de wet is vereist. In het kader van de loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zijn Gloria Vlaanderen en Runtime nv verplicht om van al onze klanten een dossier te bewaren tot 10 jaar na einde mandaat. Persoonsgegevens die ik heb bekomen in het kader van andere opdrachten, worden bijgehouden volgens de algemene regel; tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Partijen waarmee ik samenwerk zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Alle personen die namens Mindset Coaching van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
  • De maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
  • Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Dit verzoek dient schriftelijk te gebeuren via isabelle@mindset-coaching.be. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Dit verzoek dient schriftelijk te gebeuren via isabelle@mindset-coaching.be. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking, die plaatsvond voor deze intrekking.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik jou hierover direct contact met mij op te nemen (zie contactgegevens hierboven). Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging Privacyverklaring

Mindset Coaching kan haar Privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal gebeuren via de website.

De laatste wijziging gebeurde op 26/07/2021.